Zakład Zdrowia Publicznego
Zakład Zdrowia Publicznego
×

Zespół

Prof. dr hab. n. med.

Mariusz Gujski

Lekarz, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM. Ekspert ochrony zdrowia w obszarach: evidence based public health, evidence based policy, medycyna prewencyjna, promocja zdrowia i komunikacja zdrowotna. Współautor Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2007­2015. Kierownik i realizator międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczych. Propagator medycyny i zdrowego stylu życia. Pomysłodawca i organizator dorocznych konferencji systemowych „Szczyt Zdrowie” i „Kongres Zdrowia Publicznego”. Członek władz Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia cywilizacyjne i zdrowie publiczne” oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Dr hab. n. med. i n. o zdr.

Grzegorz Juszczyk

Absolwent kierunku zdrowie publiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Maastricht. W zainteresowaniach badawczych skupia się na ocenie potrzeb zdrowotnych i adekwatnych działaniach profilaktycznych kierowanych do osób w wieku produkcyjnym. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej, gdzie wspólnie z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W latach 2017-2022 pełnił funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. 
 

Dr hab. n. o zdr.

Dominik Olejniczak

Absolwent WUM, na którym ukończył kierunki dietetyka oraz zdrowie publiczne. Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Posiada specjalizację ze zdrowia publicznego oraz specjalizację z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Jest autorem przeszło stu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia. W swoich badaniach porusza m.in. tematykę health literacy, oceny potrzeb zdrowotnych oraz efektywności edukacji zdrowotnej. Współautor i współrealizator działań z zakresu zdrowia publicznego, realizowanych m.in. w ramach Narodowego Programu Zdrowia, a także przez organizacje pozarządowe.

Dr hab. n. społ.

Magdalena Woynarowska

Prowadzi działalność naukową w dyscyplinie pedagogika. Współautorka narzędzi do autoewaluacji w szkole i przedszkolu promującym zdrowie. Autorka projektu promocji zdrowia pracowników szkół promujących zdrowie. Współredaktorka/współautorka podręczników dla szkół promujących zdrowie (ogólnodostępnych i specjalnych) i przedszkoli promujących zdrowie oraz autorka/współautorka 60 publikacji dotyczących zdrowia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Dr n. o zdr.

Aneta Duda-Zalewska

Absolwentka WUM na kierunku zdrowie publiczne. Od 2007 roku pracownik naukowy Zakładu oraz opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego. Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminu wstępnego na studia II stopnia kierunku zdrowie publiczne.

Zainteresowania naukowe obejmują promocję zdrowia w różnych siedliskach, edukację zdrowotną oraz badanie jakości życia w chorobach przewlekłych. 
 

Dr n. o zdr.

Wanda Baltaza

Dietetyk kliniczny, autorka publikacji naukowych z zakresu zdrowia publicznego, a także książek o tematyce żywienia. Ekspert programów telewizyjnych z zakresu żywienia i stylu życia. Zawodowo pracuje z pacjentami z problemami zdrowotnymi na tle stanów zapalnych.

Dr.

Karolina Jabłkowska-Górecka

Dr n. o zdr.

Aleksandra Kielan

Absolwentka WUM na kierunku zdrowie publiczne. Certyfikowany suicydolog, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Jestem autorem i współautorem ponad 30 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Pracuje w obszarze public affairs planując i realizując kampanie wokół działań legislacyjnych. Specjalizuje się̨ we wdrażaniu kampanii w mediach społecznościowych dla klientów z branży medycznej.

Dr n. o zdr.

Paulina Mularczyk-Tomczewska

absolwentka WUM na kierunku zdrowie publiczne oraz aplikantka adwokacka Izby Warszawskiej.  Główny obszar działalności naukowej to stosunek do szczepień ochronnych, system ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, pandemia COVID-19.    Członek zespołu projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” – Med Fake, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu GOSPOSTRATEG, którego głównym celem jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce. Zastępca kierownika projektu „Przeprowadzenie badania epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży wraz z opracowaniem programów edukacji żywieniowej dla Mazowsza” na lata 2022-2023. 
 

Dr n. med.

Andrzej Silczuk

Lekarz psychiatra, ekspert do spraw uzależnień, członek Komisji Zdrowia Psychicznego Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, edukator/podcaster, wykładowca uniwersytecki oraz Chief Medical Officer w Wellbee Polska.

Dr n. o zdr.

Tomasz Tatara

Ukończył studia podyplomowe w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz liczne kursy krajowe i zagraniczne w obszarze farmakoekonomiki (w zakresie badań klinicznych i analizy klinicznej, analizy farmakoekonomicznej, analizy wpływu na budżet płatnika publicznego i pricingu). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako pracownik badawczo-dydaktyczny oraz analityk farmakoekonomii i HTA (ocena technologii medycznych). W Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pełni rolę kierownika Działu Programów Polityki Zdrowotnej Wydziału Oceny Technologii. Członek Zespołu do spraw koordynacji działań profilaktycznych przy Ministrze Zdrowia. Wcześniej członek Zespołu do opracowania planu naprawczego dla odbudowy profilaktyki onkologicznej w związku z pandemią SARS-COV-2 oraz Zespołu do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym. Jest autorem licznych publikacji naukowych, skryptów, rozdziałów monografii w dziedzinie zdrowia publicznego, ochrony zdrowia i farmakoekonomii.

Dr n. o zdr.

Agnieszka Wyrozębska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalistka z zakresu socjologii kadr medycznych, zarządzania projektami w ochronie zdrowia oraz przedsiębiorczości zawodów medycznych. Wykładowca, certyfikowany kierownik projektu w zakresie metodyki „PRINCE2”, „AgilePM” oraz Design Thinking w medycynie. Kierownik projektów badawczych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w systemie ochrony zdrowia, zarzadzania projektami w ochronie zdrowia, autorka i współautorka opracowań naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych z zakresu zdrowia publicznego, wykładowca zarządzania projektami w programie SGH-WUM MBA.

Mgr.

Tomasz Jastrzębski

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomista z wykształcenia, teatrolog z zamiłowania, społecznik z wyboru. Stypendysta Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) oraz Rady Europy (CoE). 
Od wielu lat związany zawodowo z sektorem ochrony zdrowia (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia) oraz innowacji (Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Koordynator ds. medycznych Fundacji Ewy Błaszczyk AKOGO?  Zainteresowania badawcze obejmują tematykę w zdrowiu, społecznych determinant zdrowia oraz roli sztuki w medycynie.

Mgr.

Mgr Robert Słoniewski

Absolwent Oddziału Zdrowia Publicznego na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji, zarządzania i ekonomiki w opiece zdrowotnej Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. W 2022 ukończył także specjalizację ze zdrowia publicznego. Zainteresowania badawcze obejmują szczególnie problematykę jakości życia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

Doktorantka

Mgr Magdalena Kurek

Zespół